Užitočné rady

MUDr. Lucia Gajdošová - komplexná ambulantná zdravotná starostlivosť, praktická lekárka pre dospelých.

Slovak English German Hungarian
поздравления с новорожденным

DÔSLEDNOSŤ

doslednost

STAROSTLIVOSŤ

starostlivost

OCHOTA

ochota

Návšteva lekára

Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia alebo zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

Pracovné voľno sa poskytuje s náhradou mzdy:

  • na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času
  • na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnankyne v zdravotníckom zariadení na nevyhnutné potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času
  • na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času
  • na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku
Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Ďalšie pracovné voľno sa poskytuje bez náhrady mzdy:

  • na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

Posudzovanie nárokov na pracovné voľno

Z uvedeného vyplýva, že nárok na pracovné voľno s náhradou sa posudzuje pre každý prípad samostatne, teda samostatne sa počíta 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, samostatne 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka a samostatne 10 dní na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa.

Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať (§ 141 ods. 4 Zákonníka práce). Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri pracovnom voľne na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a na sprevádzanie sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni (§ 141 ods. 5 Zákonníka práce).

Ak zamestnanec vyčerpal 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení a potrebuje znova navštíviť lekára, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu pracovné voľno, v tomto prípade však už bez poskytnutia náhrady.

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ (nie je to však jeho povinnosť) poskytnúť zamestnancovi ďalšie pracovné voľno s náhradou okrem iného aj na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca a ďalšie pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka alebo zdravotne postihnutého dieťaťa s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy.

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri poskytnutí pracovného voľna

Podľa § 144 Zákonníka práce, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Registračný list fyzickej osoby a oznámenie o zmene platiteľa poistného

Tu je potrebné mať na pamäti, že pokiaľ je poskytnuté pracovné voľno bez náhrady mzdy na celý deň, ide o neplatené voľno a teda prerušenie povinného poistenia na sociálne poistenie a zamestnávateľ je povinný ho nahlásiť prostredníctvom RLFO. Taktiež je zamestnávateľ povinný zaslať zdravotnej poisťovni oznámenie o zmene platiteľa poistného s kódom 2N.


 

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Union poisťovňa

created by: Marek Sarvas